ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a „Házat, de gyorsan!” építészeti tervezési ötletpályázathoz

I. AZ ADATKEZELŐK MEGNEVEZÉSE


A „Házat, de gyorsan” építészeti tervezési ötletpályázat (a továbbiakban mint Pályázat) kiírója, egyben Adatkezelő:

Név: Leier Hungária Kft.
A társaság székhelye: 9024 Győr, Baross G. út 42.
Cégjegyzékszám: 08-09-004486
E-mail cím: info@leier.hu
Telefonszám: +36 96 512 550
(a továbbiakban: kiíró, vagy adatkezelő)

A Pályázat lebonyolítója, egyben Adatkezelő:

Név: Build-Communication Marketing Tanácsadó Kft.
A társaság székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 117.
Cégjegyzékszám: 13-09-125525
E-mail cím: iroda@buildmarketing.hu
Telefonszám: +36 23 611 028
(a továbbiakban: bonyolító, vagy adatkezelő, a kiíró és bonyolító együttesen mint adatkezelők)

I. A Pályázathoz kapcsolódó adatkezelés általános leírása, közös adatkezelés


A gyakorló építészek és építészhallgatók számára kiírt „Házat, de gyorsan!” ötletpályázattal a LeierHungária Kft. célja az építészeti ötlettárának bővítése, valamint, hogy a tervezők körében megismertesse az előregyártott technológiát és annak előnyeit, ezáltal ösztönözze az építész szakmát ezen technológia megismerésére és minél szélesebb körű használatára. A pályázat lebonyolításáért a Build-Communication Marketing Tanácsadó Kft. felel.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) - a továbbiakban mint GDPR - 26. cikkével összhangban, a bonyolító és a kiíró közös adatkezelőnek minősülnek.

A pályázathoz kapcsolódó kérdések feltevésére a www.hazatdegyorsan.hu honlapon van lehetőség, valamint a pályázat benyújtása a nevezett honlapon történő előzetes regisztrációhoz kötött. A Pályázathoz kapcsolódóan kezelt adatok köréről, címzettjeiről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, tárolásának időtartamáról, az érintettek jogairól, igényérvényesítés módjáról és az adatkezeléshez kapcsolódó egyéb fontos információkról jelen dokumentumban nyújtunk tájékoztatást.

II. Tájékoztatás adatfeldolgozó igénybevételéről

A www.hazatdergyorsan.hu honlap tárhelyszolgáltatója a GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozónak minősül:

Név: Leier Monolit Kft.
A társaság székhelye: 9024 Győr, Baross G. út 42.
Cégjegyzékszám: 08-09-002610
E-mail cím: info@leier.hu
Telefonszám: +36 96 512 550

III. Részletes tájékoztatás a Pályázathoz kapcsolódó egyes adatkezelésekhez


1. Tájékoztató „sütik” használatáról a www.hazatdegyorsan.hu honlapon

A www.hazatdegyorsan.hu honlap cookie-kat („sütiket”) használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak az adatkezelők számára a felhasználók oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat, adatokat. A honlap első látogatása során a felhasználó tájékoztatást kap a sütik használatáról és lehetősége van dönteni azok elfogadásáról, illetve elutasításáról.

2. Pályázathoz kapcsolódó kérdések benyújtása

A Pályázattal kapcsolatos kérdéseket az érdeklődők a https://www.hazatdegyorsan.hu/kerdes weboldalon található űrlap használatával, elektronikus úton tehetik fel. A kérdésre adott választ az adatkezelők az űrlapon megadott e-mail címre küldik meg, illetve anonimizált módon közzéteszik a Pályázat honlapján, ezzel is biztosítva a pályázók egyenlő esélyeit.

 • az adatkezelés célja: az érdeklődők (leendő pályázók) tájékoztatása és válasz adása a pályázati kiírással kapcsolatban felmerült kérdésekben.
 • az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 • a kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, a feltett kérdés, valamint hogy a kérdés az építészek, vagy az építész hallgatók részére kiírt pályázathoz kapcsolódik-e.
 • személyes adatok forrása: az adatokat az érintett adja meg az erre szolgáló elektronikus űrlapon.
 • a személyes adatok címzettjei: a kiíró és a bonyolító.
 • a személyes adatok tárolásának időtartama: a bírálóbizottság utolsó ülését követő 2. hónap végéig (a pályázati kiírás 1.8.2. pontjával összhangban).
 • az érintett jogai: az érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogairól és a joggyakorlás módjáról a jelen tájékoztató IV. része szól részletesen.

3. Pályázat benyújtása építész hallgatók esetén

A pályázati kiírás feltételei eltérnek a gyakorló építészek, valamint az építész hallgatók esetén. Erre tekintettel a regisztrációs felület, illetve a kezelt személyes adatok köre is eltérő a két érintetti csoport vonatkozásában. A gyakorló építészekre vonatkozó tájékoztatás a következő pontban olvasható.

 • az adatkezelés célja: pályamunka benyújtása, elbírálása, díjazás esetén értesítés.
 • az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 • a kezelt személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, mobiltelefonszám, jelszó, lakcím (város, utca, házszám, irányítószám), tanulmányokra vonatkozó adatok (felsőoktatási intézmény neve, szakirány megnevezése, elvégzett felévek száma, konzulens neve, konzulens e-mail címe), társszerző neve és közreműködés mértéke, díjazás esetén megnevezendő alkotók a jogosult tervező mellett, a pályázó aláírása, pályázó nyilatkozatai (checkbox kijelölése útján).
 • személyes adatok forrása: az adatokat az érintett adja meg az erre szolgáló elektronikus, valamint papír alapú űrlapon.
 • a személyes adatok címzettjei: a kiíró és a bonyolító.
 • a személyes adatok tárolásának időtartama: a bírálóbizottság utolsó ülését követő 2. hónap végéig (a pályázati kiírás 1.8.2. pontjával összhangban).
 • az érintett jogai: az érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogairól és a joggyakorlás módjáról a jelen tájékoztató IV. része szól részletesen.

4. Pályázat benyújtása gyakorló építészek esetén

A pályázati kiírás feltételei eltérnek a már gyakorló építészek, valamint az építész hallgatók esetén. Erre tekintettel a regisztrációs felület, illetve a kezelt személyes adatok köre is eltér ezen két érintetti csoport vonatkozásában. Az építész hallgatókra vonatkozó tájékoztatás az előző pontban olvasható.

 • az adatkezelés célja: pályamunka benyújtása, elbírálása, díjazás esetén értesítés.
 • az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 • a kezelt személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, mobiltelefonszám, jelszó, lakcím adatok (város, utca, házszám, irányítószám), milyen területen dolgozik (vezető tervező, alkalmazott tervező, egyéni tervező, egyéb), építész kamarai azonosító, melyik építész kamara tagja, tervezői jogosultság jele és száma, munkahely, beosztás, szakági tervezők és munkatársak, pályázatból való % részesedés, díjazás esetén megnevezendő alkotók a jogosult tervező mellett, pályázó aláírása, a pályázó nyilatkozatai (checkbox kijelölése útján).
 • személyes adatok forrása: az adatokat az érintett adja meg az erre szolgáló elektronikus, valamint papír alapú űrlapon.
 • a személyes adatok címzettjei: a kiíró és a bonyolító.
 • a személyes adatok tárolásának időtartama: a bírálóbizottság utolsó ülését követő 2. hónap végéig (a pályázati kiírás 1.8.2. pontjával összhangban).
 • az érintett jogai: az érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogairól és a joggyakorlás módjáról a jelen tájékoztató IV. része szól részletesen.

5. Tájékoztatás a bírálóbizottság eljárásáról

A pályaművek elbírálását a bírálóbizottság végzi. A bírálóbizottság névsorát a kiíró és bonyolító a pályázati kiírásban, valamint a www.hazatdegyorsan.hu honlapon teszi közzé. A bírálat során a bizottság a pályázó személyes adatait nem ismerheti meg, ezért személyes adatkezelés a bírálóbizottság tagjai részéről nem történik. A pályázat titkosságának garanciáit a kiírás 1.9. pontja tartalmazza.

6. Közönségszavazás

A pályázat eredményhirdetését követően a kiíró Facebook oldalán kikéri a nagyközönség véleményét a pályamunkákról. A kiíró a pályamű látványtervét teszi közzé a pályázó nevének feltüntetésével. A pályázónak lehetősége van arra, hogy pályamunkája benyújtásakor kizárja a műve közzétételét a közönségszavazáson, illetve bármikor joga van a hozzájárulása visszavonásához.

 • az adatkezelés célja: pályamunkák megismertetése a nagyközönséggel, valamint a kiírónak további célja a közönségszavazás által annak megismerése, milyen típusú tervek nyerik el az építtetők tetszését.
 • az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 • a kezelt személyes adatok köre: pályázó neve és az általa benyújtott látványterv.
 • személyes adatok forrása: az érintett.
 • a személyes adatok címzettjei: a kiíró, bonyolító, a kiíró Facebook oldalának követői, Facebook felhasználók.
 • a személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (a kiíró a közzétett pályaművet, illetve a pályázó nevét a pályázó kérésére törli a Facebook oldaláról).
 • az érintett jogai: az érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogairól és a joggyakorlás módjáról a jelen tájékoztató IV. része szól részletesen.
 • A kiíró és a bonyolító nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért, valamint nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért. Jogellenes vagy sértő tartalom publikálása esetén a kiíró előzetes értesítés nélkül kizárhatja a felhasználót az oldal követői közül és törölheti hozzászólását. A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

7. Kifizetői adatkezelés a díjazott pályamunkák vonatkozásában

 • az adatkezelés célja: a díjazás kifizetése, valamint az adók és járulékok bevallása, megfizetése.
 • az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése.
 • a kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, kapcsolattartási adatok (e-mail cím és / vagy telefonszám, postázási cím), anyja neve, születési helye és ideje, TAJ szám, adószám vagy adóazonosító jel, bankszámlaszám.
 • a személyes adatok forrása: az érintett.
 • a személyes adatok címzettjei: lebonyolító, kiíró, adóhatóság, társadalombiztosítási szerv.
 • a személyes adatok tárolásának időtartama: a kiíró mint kifizető a biztosítási jogviszonnyal összefüggő, a szolgálati időről, vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembe vételre kerülő keresetről, jövedelemről szóló adatok esetén a (volt) biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 évig, egyéb adatok esetén a jogalapot megalapozó jogviszony megszűnését követő 8. év végéig, amennyiben jogszabály nem ír elő ettől eltérő időtartamot.
 • az érintett jogai: az érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogairól és a joggyakorlás módjáról a jelen tájékoztató IV. része szól részletesen.

IV. Tájékoztatás az érintett jogairól és a jogérvényesítés módjáról

Az érintettnek joga van az adatkezelőtől kérni a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a jogszabályi feltételek teljesülése esetén az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz. Az érintett a hozzájárulása alapján kezelt adatok vonatkozásában bármikor visszavonhatja hozzájárulását, mely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett nem köteles a személyes adatai megadására, a pályázat benyújtása önkéntes. Az adatszolgáltatás elmaradása a pályázatból történő kizárást eredményezheti. Automatizált döntéshozatal és profilozás nem történik.

Az érinettnek joga van a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, www.naih.hu, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., tel.: +36 1 391 1400) eljárást kezdeményezni, valamint bírósághoz fordulhat az Info tv. 23. § alapján.

Amennyiben a pályázathoz kapcsolódó adatkezelésre vonatkozóan olyan kérdése merült fel, melyre nem talál választ a jelen tájékoztatóban, illetve a pályázati kiírásban, kérjük forduljon bizalommal a kiíróhoz, vagy a lebonyolítóhoz a jelen tájékoztató elején írt elérhetőségeken!

Győr, 2022. május 18.

Leier Hungária Kft.
Build-Communication Marketing Tanácsadó Kft.
adatkezelők